Общи условия

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Мюзик Мол" ЕООД (наричан по-долу MusicMall.bg) от една страна и Потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.musicmall.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Мюзик Мол" ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на MusicMall.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

"Мюзик Мол" ЕООД е дружество, регистрирано в регистъра на търговските дружества към Агенцията по вписванията, ЕИК  202405405, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Поп Богомил” № 9.

„Потребител"/(клиент) е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

Уебсайт/сайт" ("website") - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Уебсайт/сайт" е MusicMall.bg.

„Потребителски акаунт" (клиентски профил) е обособена част от www.musicmall.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от потребителя при регистрацията му и съхранявана от MusicMall.bg, като достъпът до потребителския акаунт се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителския акаунт дава възможност на потребителя да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.musicmall.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

„Потребителско име" е имейла на потребителя, посредством които той се индивидуализира в MusicMall.bg.

„Парола" е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в MusicMall.bg стоки.

„Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без стойността на доставката на стоката до клиента.

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА MUSICMALL.BG

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайтът се предоставят "във вида, в който са" и това, че MusicMall.bg не поема никаква отговорност за ненавременността, изтриването или невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай че вследствие на използването на този Сайт или материали от него, се доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

MusicMall.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да e смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

MusicMall.bg  не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на стоки/услуги извън контрола на MusicMall.bg . 

MusicMall.bg не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на MusicMall.bg.   

MusicMall.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.musicmall.bg. 

Доколкото няма обективната възможност и задължение, и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.musicmall.bg и в потребителския акаунт електронни препратки и рекламни банери (ако има такива), MusicMall.bg не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. MusicMall.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

За да  извършвате заявки за закупуване на предлаганите в MusicMall.bg стоки, имате възможност да се регистрирате. С регистрацията на сайта получавате възможността да спестите време и усилия да попълвате имена и адрес при всяка отделна заявка.

За да се регистрирате трябва да изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата система.

След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка отделна поръчка, Вие ще имате възможност да промените Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката – ако това е необходимо.

При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия”, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите "Общи условия".

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

При използването на Сайта MusicMall.bg, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася, при нужда, промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, MusicMall.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, MusicMall.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени за най-широка публика и че определянето на подходящите стоки, услуги или материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно MusicMall.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, MusicMall.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение, съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща (email).

MusicMall.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ.

Валидни заявки за закупуване на предлаганите в MusicMall.bg стоки се приемат и без извършване на регистрация. 

Личните данни, събирани за целите на обработката на заявката без регистрация, са име, адрес на получаване на пратката, имейл и телефон при спазване на посочените по-горе правила за предоставяне на верни, точни, актуални и изчерпателни данни, както и правилата за защита и поверителност на личните данни.

Вие ще имате възможност да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. 

След изпълнението на поръчката се преустановява обработката на тези лични данни и те се заличават в  3-месечен срок от базата данни на сайта. Данни за самата доставка могат да бъдат съхранявани за допълнителен срок единствено за целите на счетоводната отчетност, при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и другото приложимо законодателство.

При маркиране на полето "Съгласен съм с "Общите условия”, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите "Общи условия".

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чрез регистрирането в Сайта/ извършване на Поръчка и попълването на формуляри за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Потребителят декларира, че е съгласен всичките му лични данни да бъдат включени в базата данни на MusicMall.bg (дружеството „Мюзик Мол“ ЕООД) и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени от MusicMall.bg (дружеството „Мюзик Мол“ ЕООД) и в предвидените случаи от куриерските фирми, доставчици на поръчаните от Сайта стоки за целите, описани по-долу в Политиката за защита на личните данни на сайта MusicMall.bg, както и декларира, че е уведомен за възможността да упражни правата ги по Общия регламент относно защитата на данните.

Обработването на личните данни се извършва съобразно Политиката за защита на личните данни на сайта MusicMall.bg, която е приложена към настоящите Общи условия. 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА MusicMall.bg

Настоящият документ съдържа информация за това какви лични данни на Потребителите на сайта събира MusicMall.bg, за какви цели, в какъв обем и по какви начини MusicMall.bg ще ги обработва. 

Политиката е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните

1. Администратор на личните данни в сайта 

 "Администратор на лични данни" е Мюзик Мол ЕООД с адрес гр. София, ул. „Поп Богомил“ №9

§ 2. "Обработващ на лични данни" са следните длъжностни лица:

 • Цветелина Николова 02/9833024  в. 118
 • Мария Андреева 02/9833024 в. 113
 • Катрин Боянова 02/9833024 в 101
 • Йордан Блажев 02/9833824 в.116
 • Теодора Димитрова  02/9833024 в.111

 И- мейл адрес: office@musicmall.bg

2. Информация, събирана и обработвана от Мюзик Мол ЕООД за Потребителите на сайта

Мюзик Мол ЕООД събира и обработва следната информация за Потребителите на сайта MusicMall.bg: (1) данни, които Потребителите предоставят на MusicMall.bg при извършване на поръчката и/или след регистрация в сайта; и (2) информация, която MusicMall.bg създава за Потребителите във връзка с направените поръчки. Информацията, която MusicMall.bg събира от Потребителите включва: име и фамилия, пощенски адрес, имейл адрес, телефон, име и адрес на получателя на доставката. За да се реализира поръчката и да се достави стоката, всеки Потребител трябва да предостави тези данни, които са отбелязани със * задължително. По отношение на останалите, незадължителни данни, Потребителят сам преценява дали и кои от тях да предостави на MusicMall.bg. 

Ако Потребителят не предостави данните, отбелязани със * като задължителни, не може да приключи регистрацията, респ. не може да направи поръчка.

 

Информацията, която MusicMall.bg създава за всеки Потребител на сайта включва например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, пълно време (включително датата и часа), както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори; при плащане с банкова карта – необходимата информация за картата за осъществяване на транзакцията.

 

MusicMall.bg събира лична информация за Потребителите на сайта от самите Потребители. MusicMall.bg не събира и обработва лични данни за Потребителите на сайта от други администратори. 

MusicMall.bg не обработва специални (чувствителни) лични данни за Потребители на сайта. 

3. Цел и основание за обработване на лични данни на Потребителите на сайта? 

MusicMall.bg обработва личните данни на Потребителите на сайта за следните цели: 

 1. обслужване на Потребителя – приемане и изпълнение на поръчки, в т. ч. уведомяването на Потребителя относно информацията в неговия Акаунт, уведомяването на Потребителя относно статута на поръчките му, поддържане на акаунта на Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране;
 2. разрешаване на спорове с Потребители по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им, 
 3. доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката; 
 4. установяване на тенденции в потребителското поведение и на промени в нагласите на групи Потребители;   
 5. отчетност и статистика за сайта и за дейността на MusicMall.bg, включително за да отговаря на въпроси и коментари; 
 6. анализ и планиране на развитие/ промени в сайта съобразно потребителското поведение и/или груповите предпочитания /особености на Потребителите. 

 

Правното основание, на което MusicMall.bg обработва лични данни на Потребители на сайта за горепосочените цели е необходимост с оглед реализиране на законните интереси на MusicMall.bg, т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. e) от на Общия регламент относно защитата на данните

Обработването на лични данни на Потребители на сайта е необходимо за MusicMall.bg, за да може то да реализира законните си интереси да: 

- запазва и увеличава броя на лоялните си Потребители; 

- развива и оптимизира продажбите на свои стоки и услуги; 

- има конкурентна търговска, дейност и стратегия; и 

- води отчетност и статистика на дейността си и да прави анализи във връзка с дейността си.

MusicMall.bg обработва личните данни на Потребителите на сайта и за да изпълни задълженията си съгласно договора с потребителите. MusicMall.bg прави това на основание необходимост за изпълнение на Общите условия на сайта – т.е. на основание чл. 6, ал. 1, т. б) от на Общия регламент относно защитата на данните

В отделни случаи, MusicMall.bg обработва личните данни на Потребители на сайта и за да изпълнява задълженията си и изискванията по закон. В тези изключителни случаи MusicMall.bg обработва данните на основание чл. 6, ал. 1, т. в) от Общия регламент относно защитата на данните

4. Използване личните данни на Потребителите на сайта

MusicMall.bg обработва минимум лична информация относно Потребителите на сайта с оглед предлаганите услуги и своите бизнес цели. 

MusicMall.bg използва личната информация, която събира от Потребители, заедно с тази, която генерира за тях, в конкретен, необобщен вид и/или в обобщен вид-. След изтриване на профила, т.е. дерегистрация от сайта за срок от 90 дни, MusicMall.bg обработва за вече бившите си Потребители само данни за покупките от сайта..

5. Предоставяне на лични данни на Потребителите на сайта на трети лица

MusicMall.bg ще предоставя достъп до личната информация на Потребители на сайта само при необходимост и съобразно изискванията на закона. Предоставеният достъп ще бъде ограничен до личните данни, които са необходими на лицето, на което се предоставя достъпа, с оглед целта, заради която достъпът се предоставя. 

MusicMall.bg ще разкрива лични данни на Потребители на сайта на следните лица: 

- Доставчици на информационно-технологични услуги: във връзка с някои от процесите по обработване на данните, като например за тяхното съхранение и сигурност, MusicMall.bg използва услугите на трети лица, обработващи данните, които използват данните съгласно инструкциите и под контрола на MusicMall.bg. Тези трети лица са установени в ЕС. 

- Доставчици на юридически услуги - MusicMall.bg използва услугите на трети лица – доставчици на юридически услуги, в случаи на възникнали спорове с доставки и др. п. Доставчиците на юридически услуги, обработват данните, които използват съгласно инструкциите и под контрола на MusicMall.bg. Тези лица са установени в ЕС. 

- Доставчици на счетоводни и одиторски услуги - MusicMall.bg използва услугите на трети лица – счетоводители и одитори при осчетоводяването на доставките, фактуриране, деклариране и др. Доставчиците на счетоводни и одиторски услуги, обработват данните, които използват съгласно инструкциите и под контрола на MusicMall.bg. Тези лица са установени в ЕС

- Дружествата, свързани лица с „Мюзик Мол“ ЕООД от групата на „Вирджиния Рекърдс“ ЕООД - „Вирджиния Рекърдс“ ЕООД, „Мюзик Мол ЕООД –, „Вирджиния Пъблишинг“ ЕООД, „Анимато Мюзик“ ЕООД, и „Анимато Мюзик Пъблишинг“ ЕООД: във връзка със законния интерес на групата да води обща маркетингова политика и търговска дейност. 

- На доставчици на куриерски и пощенски услуги: при доставките MusicMall.bg предоставя името, телефона и адреса на доставката на куриерската/пощенската фирма, която ще осъществи доставката, единствено и само за целите на доставката и нейното осчетоводяване (без каквато и да е друга лична информация). 

- Държавни органи и институции, органи на местно самоуправление, органи на съдебната власт: в предвидените от закона случаи за изпълнение на предвидено закона задължение. 

MusicMall.bg не изнася, нито предоставя достъп до, личните данни на Потребители на сайта на администратори или обработващи данни в страни извън ЕС. 

MusicMall.bg не разкрива лични данни на Потребители на сайта за лични, несвързани със законосъобразна търговска дейност, цели и/или без правно основание. 

6. Срок на обработване на данните на Потребителите

MusicMall.bg обработва личните данни на Потребители на сайта, докато те са регистрирани в сайта. След изтриване на профил, т.е. дерегистрация, MusicMall.bg изтрива цялата лична информация за Потребителя, като запазва само историята на покупките , издадените фактури и съответните описания в счетоводните документи и нея и продължава да обработва тези данни, за предвидения в Закона за счетоводството и другото приложимо законодателство срок. 

MusicMall.bg обработва лични данни на Потребители, които са направили поръчка без регистрация за срок от 3 – месеца след изпълнението на поръчката. След това MusicMall.bg изтрива цялата лична информация за Потребителя, като запазва само историята на покупките, издадените фактури и съответните описания в счетоводните документи и нея и продължава да обработва тези данни, за предвидения в Закона за счетоводството и другото приложимо законодателство срок. 

Ако Потребител възрази срещу обработване на личните му данни за целите на поръчките, MusicMall.bg, според случая, или намалява обема на обработваните данни, и/или продължава да ги обработва, но само в обобщен и/или анонимен вид.

7. Права на Потребителите на сайта с оглед защита на личните им данни

Като субекти на лични данни, Потребителите на сайта имат следните права: 

(i) Право на достъп; 

(ii) Право на коригиране; 

(iii) Право на изтриване; 

(iv) Право на ограничаване на обработването; 

(v) Право на преносимост на данните; 

(vi) Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, 

и могат да ги упражняват по всяко време съобразно с условията и изискванията на закона. 

Потребителите на сайта могат да упражняват правата си (1) пряко чрез директен достъп до личната си информация в сайта (ако са регистрирани Потребители), (2) като се свържат и поискат съдействие за това от MusicMall.bg или (3) по имейл office@musicmall.bg

По-подробно правата на Потребителите са описани в края на документа.

8. Право на Потребителите на сайта да възразят срещу обработването на личните им данни

Потребителите на сайта могат да възразят срещу обработване на личните им данни за целите на доставката, по всяко време на определени правни основания във връзка с конкретната ситуация на съответния Потребител. 

Потребителите на сайта могат до упражнят правото си на възражение чрез имейл съобщение до MusicMall.bg на office@musicmall.bg 

В случай че възражението е основателно, MusicMall.bg ще прекрати обработването на данните относно възразилия Потребител, освен ако MusicMall.bg покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Потребителя В този случай MusicMall.bg ще уведоми за това Потребителя по имейл. 

По отношение на личните данни на Потребителите на сайта, които се предоставят по желание (т.е. не са отбелязани със *), Потребителите могат да възразят срещу обработването, като изтрият онези лични данни, които не желаят да се обработват. 

Ако Потребител възрази срещу обработването на личните му данни за целите на доставката като цяло и не желае повече да е част от нея или срещу обработването на личните данни, които Потребителят трябва задължително да предостави, за да получи доставката (т.е. тези, които са отбелязани със *), MusicMall.bg ще бъде принудено да откаже доставка, респ. да дерегистрира Потребителя от сайта си. 

9. Използване на личните данни на Потребителите за получаване на информационен бюлетин

Всеки Потребител на сайта сам определя дали да получава информационен бюлетин. 

За да получава такъв бюлетин, Потребителят на сайта трябва изрично да е съгласен са това, като отбележи отметката за съгласие за получаване на бюлетина при регистрацията си или в при поръчка. Ако и когато Потребител на сайта даде съгласие за получаване на информационен бюлетин, MusicMall.bg ще обработва личните данни на Потребителя, за целите на доставката на бюлетина и свързания с това маркетинг.

Потребител на сайта може да оттегли вече дадено съгласие за получаване на информационен бюлетин по всяко време след като го е дал, като махне отметката от активното поле за съгласие за получаване на бюлетина. Ако и когато Потребител оттегли съгласието си за съобщения за директен маркетинг, MusicMall.bg преустановява изпращането на бюлетина и свързаното с това и обработване на личните му данни. 

10. Сигурността на личните данни в сайта

MusicMall.bg поддържа подходящи физически, процедурни, административни, организационни и технически мерки за защита, предназначени да предотвратят загубата, неправомерното използване, неразрешения достъп до, разкриването или промяната на личните данни на своите Потребители, които MusicMall.bg контролира и администрира. Ако Потребител има причина да вярва, че личните данни, които той е предоставил на MusicMall.bg вече не са защитени, той може да се свърже с MusicMall.bg и да сподели притесненията си, като използва дадените в тази политика данни за контакт.

В случай на нарушение на сигурността на личните данни на Потребители на сайта и когато има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите на потребителите, MusicMall.bg ще съобщи на Потребителите за нарушението съгласно изискванията на закона. 

В случай на промяна в настоящата политика MusicMall.bg информация за това ще бъде качена и на сайта MusicMall.bg.

Основни понятия по отношение на личните данни

Значение на основни понятия, свързани с обработване на лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните

- „Общ регламент относно защитата на данните“ означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО; 

- „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (това лице се определя като „субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

- „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 

- „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; 

- „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано; и 

- „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение. 

Права на Потребителите на сайта MusicMall.bg по отношение защитата на личните им данни

(1) Право на достъп. Всеки Потребител на сайта има право да получи потвърждение от MusicMall.bg дали личните му данни се обработват от MusicMall.bg

Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Потребителя бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни, включително: 

(i) целите на обработването; 

(ii) съответните категории лични данни; 

(iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в чужди държави; 

(iv) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 

(v) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни, както и правото да се направи възражение или да се поиска ограничаване на обработването; 

(vi) право на жалба до надзорен орган;

(vii) когато личните данни не се събират лично от Потребителя, всякаква налична информация за техния източник; 

(viii) съществуването, механизма и значението на автоматизирано вземане на решения, включително изготвянето на персонални профили (профилирането). 

Когато личните данни се предават на трети страни или международни организации, субектите на лични данни имат право да бъдат информирани за подходящите гаранции във връзка с предаването. 

(2) Право на коригиране. Всеки Потребител на сайта има право да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него. 

(3) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Всеки Потребител на сайта има право да поискат от MusicMall.bg изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: 

(i) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

(ii) Потребителят възрази срещу обработването; 

(iii) Личните данни на Потребителя са били обработвани незаконосъобразно; или 

(iv) Личните данни на Потребителя трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава. 

MusicMall.bg може да откаже да изтрие личните данни на Потребител на сайта, ако обработването им е необходимо за: 

(i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

(ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държава членка, или правото на друга държава или за изпълнението на задача от обществен интерес; 

(iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; или 

(iv) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

 (4) Право на ограничаване на обработването. Всеки Потребител на сайта има право да изисква от MusicMall.bg да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи: 

(i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Потребителите на MusicMall.bg и   обработвани от MusicMall.bg (ограничението е за определен срок, който позволява на MusicMall.bg да провери точността на личните данни); 

(ii) Когато обработването е неправомерно, но Потребителят не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

(iii) Когато MusicMall.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; 

(iv) Когато Потребител на сайта е възразил срещу обработването и очаква MusicMall.bg да провери дали законните основания на MusicMall.bg за обработването на данните имат преимущество пред интересите на Потребителя. 

Когато обработването на лични данни на Потребител е ограничено от MusicMall.bg, MusicMall.bg ще информира за това Потребителя предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването. 

(5) Право на преносимост на данните. Това право включва следните възможности: 

(i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или 

(ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо. 

(6) Право на жалба. Съгласно чл. 77 от Общия регламент относно защитата на данните всеки Потребител на сайта има право да подаде жалба относно обработването на личните му данни от MusicMall.bg до българската Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg), която е компетентният държавен орган с оглед обичайната установеност на Потребителите и на MusicMall.bg в България, или до съда. 

 

ПОВЕДЕНИЕ

При никакви обстоятелства MusicMall.bg няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки или пропуски в него и/или за каквито и да са вреди, произтекли в резултат на използването на такова съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на MusicMall.bg, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително, но не само за представител на MusicMall.bg, за представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание, като такова, което се предава чрез Сайта;

е) да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е право върху интелектуална собственост на която и да е страна;

ж) да формулира, изпраща, публикува или използва по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam или да формулира, изпраща, публикува или използва друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

з) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или да нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите на Сайта;

и) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител и/или да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

MusicMall.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

MusicMall.bg си запазва правото да редактира и премахва информация или съдържание, предоставени от Потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания за поведение на потребителите.

 

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите или съдържанието на този Сайт са под закрилата на приложимото законодателство и всяко тяхно непозволено използване може да доведе до нарушение на приложимото законодателство в областта на авторското и сродните му права, правата върху търговски марки или други законови разпоредби.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или сродни на авторското права, MusicMall.bg не предоставя никакви допълнителни права за използване или разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предлагани от MusicMall.bg стоки или услуги, защитени от Закона за авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител, без никакво въздействие от страна на MusicMall.bg и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 

ПРЕПРАТКИ ОТ И КЪМ MusicMall.BG

Предоставените препратки на Сайта на MusicMall.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от MusicMall.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

MusicMall.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или за тяхното съдържание. По този начин MusicMall.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребителите, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

 

ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА

В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

MusicMall.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. MusicMall.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) съществува опасност с превода да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) няма общоприета еднозначна терминология на български език;

в) самата стока е носител на информация на английски език;

Всички посочени на Сайта цени са в български лева с включен ДДС.

В случай че стоката има няколко модификации, на Сайта са посочени цените за всяка от модификациите.

Обичайно модификациите могат да бъдат:

CD – стандартна версия на албума за територията на света.

CD LV – локална версия, произведена за територията на България.

Deluxe CD – луксозна версия на албума с допълнително съдържание.

Mixed – продуктът съдържа различни музикални носители. 

В случай че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена, се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начина на доставка.

На страницата на всеки артикул има препратка към информацията за цената на доставка. Калкулираната цена се отнася само за дадения артикул и е валидна само, ако поръчката се състои от дадения артикул и се доставя до избраната дестинация.

MusicMall.bg си запазва правото да калкулира по-ниска цена за доставка при поръчката на стоката.

MusicMall.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.

Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като MusicMall.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 

ПОРЪЧКА И ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА, ПРЕДСТАВЕНА В MusicMall.BG

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от MusicMall.bg с или без регистрация. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. В случай, че дадена стока не е налична на склад, в съобщение до Потребителя MusicMall.bg го уведомява за допълнителния срок за доставката.

По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с MusicMall.bg, касаещи конкретната покупка, които са покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена:

а) за потребители, пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;

б) за потребители, пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;

MusicMall.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

MusicMall.bg има правото да променя цените на продуктите, които не са налични на склад, в случаите, при които, след направена поръчка, получи продукти от доставчиците си на по-висока цена. Ако в склада пристигне продукт, чиято цена е завишена в сравнение с цената в момента на поръчката, MusicMall.bg  е длъжен да информира клиента за тази промяна в цената преди да изпълни поръчката, а клиентът има право да я приеме или откаже.

При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, MusicMall.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66, ал.2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП.

 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; В този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и ще Ви информираме за срока на доставката;

2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на Потребителя, ако е избрал банков превод;

3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;

4. Липса на телефон за контакт с потребителя;

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващото изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

 

ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. MusicMall.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

MusicMall.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Изпращаме Вашите продукти в оригинална опаковка и без дефекти. Всяка пратка се изпраща към Вас с опция преглед, Ваше право и ангажимент е да прегледате пратките си в присъствието на представител на куриера, съобразно общите му условия за доставка. Съгласно чл. 103в, ал. 1 от ЗЗП, когато търговецът изпраща стоки на потребителя, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителят в момента, в който той или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Напомняме Ви също така, че не можете да се откажете от договора за продажба на стоки от разстояние при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката (чл. 57, т. 9 от ЗЗП). Ето защо, ако има несъответствия при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно или уведомете куриера при получаване на пратката за съставяне на констативен протокол.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от MusicMall.bg банкова сметка.

3. Плащане през ePay.bg: При избиране на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на ePay.bg, за да финализирате транзакцията. След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на Вашата поръчка; при получаване на стоката дължите на куриера плащане единствено на цената на доставка. През системата на ePay.bg, могат да се заплащат стоки до 2000 лева.

 

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от закупената стока в 14 – дневен срок от получаване на стоката по реда на чл. 50, т. 2 от ЗЗП, като информира писмено MusicMall.bg. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на която е уведомил писмено MusicMall.bg за отказа си от закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 57, т. 9 от ЗЗП. По смисъла на чл. 57, т. 9 от ЗЗП, отказът по чл. 50 от ЗЗП от сключения договор не се прилага по отношение на доставки на аудио- или видеозаписи или програмни продукти, които са разпечатани от Потребителя.

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от доставчика и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от доставчика и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, пощенски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на адрес office@musicmall.bg.

Прилагаме стандартен протокол за упражняване на правото на отказ от закупената стока.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)- До "Мюзик Мол" ЕООД, ЕИК 121117883, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Поп Богомил” № 9, office@musicmall.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки…………………………………

 Поръчано на*/получено на*- …………………………….

Име на потребителя/ите- …………………………………

Адрес на потребителя/ите- ………………………….

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)- 

Дата* …………

Ненужното се зачертава."

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

 

ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спазвайки изискванията на ЗЗП, сме длъжни да Ви уведомим, че MusicMall.bg отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.  

 Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 2. значимостта на несъответствието;

 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 2. намаляване на цената.

 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

На основание чл. 181н, ал. 2 вр. с ал. 1 от ЗЗП Ви информираме, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Връзка с Комисията може да се осъществи на адрес https://kzp.bg/ 

Допълнителна информация може да намерите и на сайта на Европейския потребителски център България на адрес http://www.ecc.bg.

На основание чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП Ви информираме, че при възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и платформата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове на адрес: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Разпоредбите в настоящия раздел се отнасят за лица, притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

MusicMall.bg трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес: office@musicmall.bg .

 

КОМУНИКАЦИЯ СЪС САЙТА

Потребителят има право да отправи всички свои искания, въпроси или оплаквания към наш сътрудник посредством електронната поща на Сайта на адрес: office@musicmall.bg .

 

ДРУГИ

MusicMall.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

MusicMall.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че MusicMall.bg е свързан с тази мрежа, MusicMall.bg не гарантира, че потокът информация към и от musicmall.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

MusicMall.bg управлява този Сайт от офиса си в София, България.

MusicMall.bg не декларира, че материалите, стоките или услугите в този Сайт са подходящи, достъпни или възможни за използване извън територията на България.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. MusicMall.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://musicmall.bg/conditions.php

Допълнителни общи условия, застъпени в закона за защита на потребителите.

При използване услугите на MusicMall.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА MusicMall.bg С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „СЪГЛАСЕН СЪМ“  С КОЙТО ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на MusicMall.bg са следните:

MusicMall.bg е собственост на МЮЗИК МОЛ ЕООД

Адрес:

Ул. “Поп Богомил” № 9,

София 1202, България

Телефон:

(02) 983 30 24 вътр.118

(02) 983 35 81 вътр.118

e-mail: office@musicmall.bg

Последна актуализация: юни 2022